BKR-codes

Bureau Krediet Registratie (BKR) legt de gegevens vast van alle kredieten die in ons land gesloten zijn, behalve hypotheken. In 94% van de gevallen worden de betalingsverplichtingen zonder problemen nagekomen. Lukt dat niet, dan wordt een zogeheten “bijzonderheidscode” toegevoegd.

De aangesloten instellingen melden een betalingsachterstand bij het BKR tussen twee en vier maanden na het ontstaan ervan. Een achterstandsmelding krijgt de code A. Wordt de achterstand ingelopen, dan wordt de code veranderd in H van “hersteld“. Dit gebeurt overigens alleen bij doorlopende kredieten. Bij beëindiging van een krediet wordt de einddatum geregistreerd; een eventuele betalingsachterstand blijft – al dan niet ingelopen – tot vijf jaar na de beëindiging zichtbaar.

De hypotheekverstrekking van partijen als ELQ spitst zich toe op de zogeheten bijzonderheidscodes.

Daarvan zijn er vier:

code 1: er is een aflossings- of schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan;

code 2: de vordering is opeisbaar gesteld;

code 3: er is € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt. Moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: kredietnemer is onbereikbaar.

Bij code 4 wordt overigens door geen enkele geldverstrekker een hypotheek verstrekt.

Wat BKR voor mij doet

BKR helpt voorkomen dat u financieel gesproken te veel hooi op uw vork neemt. Dit doen wij door organisaties die bij ons zijn aangesloten (deelnemers) te informeren over kredieten die u op dit moment hebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in ons bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Verantwoord voor u en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat u meer leent dan u kunt aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico's voor kredietverleners.

Beslist BKR of ik een krediet krijg?

Nee, wij beslissen niet of u een krediet krijgt. Dit beslist de deelnemer bij wie u dit aanvraagt. Op basis van alle beschikbare informatie, waaronder de BKR-toetsing, maakt hij een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Dit doet hij niet uitsluitend op basis van de BKR-informatie. Om een goede afweging te maken verzamelt de deelnemer ook andere gegevens, bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Deze gegevens zijn niet bij BKR bekend.

terug naar top

Sta ik bij BKR?

De kans is groot dat u bij ons bekend bent. In ons bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), zijn namelijk de gegevens van ruim 9 miljoen consumenten verwerkt. Deze consumenten hebben allemaal een krediet op hun naam staan. Het gaat hierbij om alle overeenkomsten en niet alleen om diegene waarbij een betalingsprobleem is ontstaan. Ruim 93% van de consumenten in ons bestand staat positief geregistreerd en heeft geen betalingsachterstanden. Het is bij BKR bekend als u een kredietlimiet op uw betaalrekening of een creditcard heeft, of dat u gebruik maakt van een uitgestelde betaling ('Koop nu, betaal later'). Een hypotheek is in principe niet bij ons bekend. Deze wordt pas bij ons gemeld als u langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald.

Als algemene regel geldt dat uw overeenkomst bij BKR bekend is als:

u hier tenminste drie maanden over kunt beschikken;

het geleende bedrag minimaal €500 en maximaal €175.000 is;

de overeenkomst is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Overeenkomsten zijn bij ons bekend vanaf het moment dat ze worden afgesloten. In principe weet BKR dus dat u een krediet hebt, zodra u hierover kunt beschikken.

Nadat u de overeenkomst hebt beëindigd, blijven de gegevens hiervan nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan een kredietverlener zich over een langere periode een beeld vormen van uw financiële situatie. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd, verdwijnen de gegevens uit ons bestand.

Mijn gegevens opvragen

U hebt het recht om uw eigen gegevens in te zien, het 'recht van inzage'. U kunt uw gegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u hier geen klant bent. Wanneer u inzage wilt doen in uw gegevens zult u zich persoonlijk moeten identificeren, het is dus niet mogelijk om voor andere mensen inzage te doen.

Het opvragen van uw gegevens bij een bank werkt als volgt:

Bij iedere bank in Nederland ligt onze consumentenbrochure 'Wat doet BKR voor mij?' Aan deze brochure is een aanvraagformulier gehecht waarmee u uw gegevens kunt opvragen. Dit aanvraagformulier vult u in.

U overhandigt het ingevulde formulier aan de bankmedewerker en identificeert zich met een geldig identiteitsbewijs.

U betaalt de medewerker € 4,95. Dit zijn de kosten voor het doen van een inzage.

De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar BKR. Normaal gesproken ontvangt u binnen tien werkdagen het gevraagde overzicht op het opgegeven thuisadres.

U kunt uw gegevens ook bij ons in Tiel ophalen. Maakt u dan wel minstens tien werkdagen van te voren telefonisch een afspraak met de afdeling Inlichtingen & Inzage. Alleen zo kunnen wij ervoor zorgen dat u uw gegevens direct kunt meenemen. Net als bij de bank is het betalen van € 4,95 en identificatie verplicht.

Wilt u weten welke deelnemers de afgelopen 12 maanden naar uw gegevens hebben geïnformeerd? Een overzicht van deze gegevens kunt u opvragen door een brief te sturen naar BKR, afdeling Inlichtingen & Inzage, postbus 6080, 4000 HB Tiel onder vermelding van 'Protocol Inzage'. Bij de brief voegt u een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Net als voor het gegevensoverzicht betaalt u voor dit overzicht € 4,95.

Inzageprocedure bij verblijf in buitenland.

U kunt ook vanuit het buitenland uw gegevens bij BKR opvragen. Hiervoor geldt een aparte procedure. Voor meer informatie over deze procedure neemt u contact op met onze afdeling Inlichtingen & Inzage. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 via telefoonnummer +31 (0)900-2578435.

voorbeeld gegevensoverzicht

Kan ik mijn gegevens ook telefonisch of via internet opvragen?

Het is helaas niet mogelijk om via telefoon uw gegevens op te vragen. Om inzage te doen moet u zich namelijk identificeren. Dit om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Ook via internet kunt u nog geen inzage doen. Hiervoor vinden wij de mogelijke beveiliging niet toereikend. BKR beschikt namelijk niet over een uniek gegeven waarmee wij via internet uw identiteit kunnen vastleggen, zoals het burgerservicenummer of DigiD. Beide identificatiemogelijkheden worden vooral door overheidsinstellingen gebruikt. BKR is geen overheidsinstelling en heeft geen toestemming om het burgerservicenummer of de DigiD-functionaliteit te gebruiken.

Zie ook:Wie ziet wat?

terug naar top